b2
הצגת #
כותרת תאריך יצירה
כלים תמחירים ומימונים בעבודתו של רואה החשבון 03 יוני 2018
עדכונים ושיפורים בנושאים הקשורים לעבודת רואי החשבון מול יחידת רשם החברות 03 אפריל 2018
דוח מילולי מוצע לאחר בחינת הערות הציבור 07 מרס 2018
דגשים בהבדלים בין הגדרות החשכ"ל, מס הכנסה ורשם העמותות 07 מרס 2018
סוגיות בניהול ספרי אלכ"ר 07 מרס 2018
חייבים לתקן החקיקה בנושא חברות הארנק 10 יולי 2017
If you own Multiple Residences, Read on 23 אפריל 2017
מיסוי חברות ארנק 27 פברואר 2017
תיקון סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון 12 ינואר 2017
ניהול ספרים בעמותה 02 ינואר 2017
פעילות עסקית בעמותה 02 ינואר 2017
הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 07 דצמבר 2016
מס שבח במוסדות ציבור 07 דצמבר 2016
מיסוי מוסדות ציבור - סעיף 46 07 דצמבר 2016
מיסוי השקעות והשכרות של דירות מגורים 21 נובמבר 2016
IAPA’s quarterly newsletter – featuring Stark and Stark’s activities 15 אוגוסט 2016
חובת הדיווח החדשה בגין קבלת חוות דעת ונקיטת עמדה חייבת בדיווח 29 מאי 2016
מיסוי דירות מגורים ועסקאות תמא 38 29 מאי 2016
הליכי גילוי מרצון לאור הרחבת היקף עבירות המס 29 מאי 2016
אם הממשלה לא תפעל בקרוב להסדיר את קבוצות הרכישה נגרום לה לפעול 25 מאי 2016