b2

מיסוי השקעות והשכרות של דירות מגורים

רו"ח איריס שטרק הציגה מצגת בנושא מיסוי השקעות והשכרות של דירות מגורים בועידת המיסים
השנתית 2016-2017 של לשכת רואי חשבון שהתקיימה בנובמבר 2016.

לעיון במצגת, לחץ על הנושא המבוקש:

 מיסוי השקעות בדירות מגורים

מיסוי הכנסות מהשכרות דירות מגורים

מתי הכנסות שכירות יחשבו כהכנסה מעסק

העברת נדל"ן בין דורית - העברות רצוניות - מתנה

העברת נדל"ן בין דורית - העברות לא רצוניות - הורשה וגירושין

זכויות בניה ואי הוודאות במיסוי עסקאות תמ"א