b2

עדכונים ושיפורים בנושאים הקשורים לעבודת רואי החשבון מול יחידת רשם החברות

הקלות ושיפורים בעבודתנו מול רשות התאגידים – אין עוד צורך באמות בפני עו"ד, הקלה חשובה בדרך לדיווח מקוון!

וכן, הגשה של מסמכי פירוק בחברת יחיד באמצעות האינטרנט.

לצפייה במכתב בו מפורטים העדכונים והשיפורים בנושאים הקשורים לעבודת רואי החשבון מול יחידת רשם החברות לחץ כאן