הדפסה

חופשת אבהות

חופשת אבהות – תיקון 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

ביום 5 ביולי 2016 נכנס לתוקפו תיקון מספר 54 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בעניין היעדרות עובד מעבודתו עקב לידה של בת הזוג – חופשת אבהות, אשר אושר במליאת הכנסת ביום 27 ביוני 2016.

התיקון מקנה לעובד שבת זוגו ילדה, זכות להיעדר מהעבודה לפרק זמן של עד חמישה ימים לאחר יום הלידה, מבלי לקבל את אישור המעסיק לכך. עד היום לא חלה חובה על מעסיק לאפשר לעובד לצאת לחופשה לאחר יום הלידה.

שלושת ימי ההיעדרות הראשונים שלאחר יום הלידה, יוענקו לעובד על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורים שלו. ככל שלעובד לא צבורים ימי חופשה, תינתן לו האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום בגין ימים אלו.

הימים הרביעי והחמישי שלאחר יום הלידה, יבואו על חשבון מכסת שבעת ימי המחלה להם זכאי העובד מכוח חוק דמי המחלה. התשלום בעבורם יהא 50% מדמי המחלה(כימים השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק דמי מחלה).

בגין יום הלידה לא יהא זכאי העובד לדמי מחלה (נחשב כיום הראשון של המחלה על פי החוק).
בנוסף, היעדרות ביום הלידה מחייבת את העובד להמציא למעסיקו הצהרה בדבר סיבת ההיעדרות בצירוף אישור מרופא על מועד הלידה.

חשוב לציין - על המעסיק חל איסור למנוע מהעובד להיעדר למטרת חופשת האבהות, ואין לראות בחופשה זו כתחליף לזכותו של בן הזוג העובד, לחלוק את חופשת הלידה עם בת זוגו כקבוע בחוק עבודת נשים.