הדפסה

מלכרים לא יצטרכו לשלם מעמ בגין תשלום לעוסק פטור

ביולי 2017 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי המוציאה עוסק הרשום כ"עוסק פטור" מתחולת נותן השירות שהוגדר בתקנה 6א' לתקנות מע"מ

התשל"ו 1976.

תקנה 6א' מטילה את החבות בתשלום המע"מ על עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי אשר קיבלו את אחד מהשירותים שמפורטים בתקנה,  ממי שעיקר

הכנסתו היא  ממשכורת, גמלה או קצבה, אלא אם קיבל חשבונית מס מנותן השירות.

החלטת המיסוי הנ"ל קובעת הקלה משמעותית לקבלת שירות כאמור מעוסק פטור וקובעת כי  גם אם עיקר הכנסתו היא ממשכורת, גמלה או

קצבה, לא תחול תקנה 6א', כלומר מקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס בגין השירות.

דהיינו, על השירות האמור יחול פטור ממע"מ על פי סעיף 31 (3) לחוק מע"מ ומקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס בגין השירות.

להחלטת המיסוי הכוללת בתוכה את תקנה 6א' לחץ כאן