הדפסה

חוברת הנחיות להתנהלות עמותה - מרץ 2017

מצ"ב חוברת הנחיות להתנהלות עמותה- מעודכנת למרץ 2017.

לנוחיותכם, רכזנו עבורכם את עיקרי השינויים בגרסה החדשה לתשומת לבכם:

1. הבהרות לעניין המבקר פנימי – עמ' 19-20:

 • המבקר הפנימי כפוף למנכ"ל העמותה או ליו"ר העמותה, בהתאם לקבוע בתקנון העמותה.
 • אין חובה לקיים בכל מקרה דיון על ממצאי הדוח של הבקר הפנימי באסיפה הכללית.

2. חידוש לגבי פעילות עסקית שאינה נכללת במטרות העמותה ועדיין יכולה להיות מותרת- עמ' 30:

הוספת התייחסות כי במקרים בהם עמותה פועלת באופן הדוק לצד גוף מלכ"רי אחר המקדם מטרות ציבוריות, כאשר מטרותיה של העמותה כרוכות במטרותיו של הגוף האחר, יתכן כי הפעילות העסקית תהיה מותרת, גם אם היא מהווה את עיקר פעילותה של העמותה. במקרה זה על העמותה להראות כי מתקיימים כל אלה:

 • קיימת זיקה הדוקה בין הפעילות העסקית שהעמותה מקיימת לבין מטרותיה ומטרות הגוף המלכ"רי האחר;
 • הפעילות העסקית מתבצעת במחירי שוק לכל היותר, קיימים רווחים מן הפעילות העסקית והם מועברים לקידום מטרות העמותה או לקידום המטרות הציבוריות של הגוף האחר, תנאי השכר בעמותה סבירים ואין בעמותה עודפים גבוהים שנצברו בגין הפעילות העסקית;
 • העמותה מקיימת פיקוח משמעותי על השימוש ברווחים אצל הגוף האחר לקידום המטרות הציבוריות והעמותה מקיימת גם פעילות מלכ"רית עצמאית לא זניחה לקידום מטרותיה;
 • הפעילות העסקית זניחה לעומת הפעילות המלכ"רית של העמותה והגוף האחר ביחד, כך שלמעשה ברור כי העמותה הוקמה כדי לשרת את מטרותיו הציבוריות של הגוף האחר, ואין לה קיום עצמאי.

3. התייחסות לעניין "עמותות בנייה"- עמ' 29:

מדובר רק בעמותות שמטרתן קידום פרויקט בנייה לחבריהן בלבד ולמקרים של עמותה או חל"צ שעוסקת בבניה ופועלת באופן הדוק לצד גוף מלכ"רי אחר המקדם מטרות ציבוריות, כאשר מטרותיה כרוכות במטרותיו (בהנחיות הקודמות לא הייתה התייחסות ספציפית לעמותות מסוג זה).

להלן סייגים בהנחיות החדשות לעניין מטרות העמותה ואופן קידומן:

 • כאשר מוגשת בקשה לרישום עמותה למטרות שהן פעילות המקובלת בשוק כעסקית, הנחת היסוד היא כי מטרתה העיקרית היא עשיית רווחים, דבר המנוגד לסעיף 1 לחוק העמותות, אלא אם ניתן יהיה לשכנע את רשם העמותות כי האופן שבו תפעל העמותה לקידום מטרותיה שונה באופן מובהק מהאופן בו גוף עסקי יפעל לקידום אותן מטרות.
 • באופן דומה, לא תירשם "עמותת בנייה", אלא אם כן, תציג העמותה תכלית חברתית מיוחדת ותשכנע כי היא תפעל באופן שונה מגוף עסקי הפועל לקידום אותה מטרה. נציין בהקשר זה כי בעבר ניתן היה לרשום עמותת בניה, אולם המדיניות בעניין זה שונתה בשנת 2017 וכיום, ככלל, לא ניתן עוד לרשום עמותות מסוג זה.

4. עדכון לגבי עמותות גמ"ח - תחת כותרת המשנה "הלוואות" בעמ' 50:

בניגוד להנחיות הקודמות, עמותות שמנהלות פעילות בנקאית יכולות לקבל אישור ניהול תקין זמני, להלן עיקרי העדכון:

 • עמותה תהא רשאית לתת הלוואות לעובדיה בתנאי הלוואה סבירים ובהתאם למקובל בשוק לעניין הלוואה של מעביד לעובד.
 • במידה ומטרות העמותה כוללות מטרה של מתן הלוואות כגון גמ"ח, תהא העמותה רשאית לתת הלוואות בהתאם למטרותיה, ובלבד שתקבע קריטריונים סבירים, מפורטים וברורים למתן ההלוואות ותקפיד על שוויון בין מקבלי ההלוואות בהתאם לקריטריונים שקבעה. עמותה אינה רשאית לקיים פעילות בנקאית בניגוד לחוק הבנקאות, דהיינו, להחזיק 30 פיקדונות ומעלה, ובמקביל לתת הלוואות, ללא אישור מבנק ישראל.
 • לאור קידומה של הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שעברה קריאה ראשונה בכנסת ביום 21/11/16, הצפויה להסדיר את הסוגיה בחקיקה, לא ינקוט הרשם סמכויות של פירוק כלפי עמותות המנהלות פעילות בנקאית כאמור לעיל, בגין פעילות זו. כמו כן, לעמותות כאמור המבקשות אישור ניהול תקין והעומדות בתנאים לקבלו, יינתן אישור שבו יצוין כי הוא ניתן באופן זמני, בתקופת המעבר לקראת ההסדרה הצפויה וכי אין בו כדי להתייחס להיבטים הנוגעים לפעילות הבנקאית המבוצעת על ידי העמותה, ובכלל זה ליציבותה הפיננסית.

5. עדכון לגבי תיקון מס' 1 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך מישות מדינית זרה – תחת הנושא "תרומות מישות מדינית זרה" בעמ' 52-53:

להלן עיקרי העדכון:

 • בניגוד להנחיות הקודמות, כיום ישנה חובת פרסום דיווח רבעוני גם באתר האינטרנט של העמותה, חובת הגילוי הרבעוני המפורטת בהנחיות, מחייבת כל עמותה או חל"צ שקיבלה תרומה בכל סכום מישות מדינית זרה. זאת, בנוסף לדיווח השנתי המחויב לגבי תרומות מעל 20,000 ש"ח (מדובר בכל תרומה מחוץ לישראל למעט הקלת מס שנתנו מחוץ לישראל).
 • העבירה הפלילית שהייתה קבועה בסעיף 64(א)(1) לחוק העמותות לפיה חבר עמותה, עובד בה או אדם שנמנה עם גוף מבקר שהשיב תשובה כוזבת או מסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, בוטלה בתיקון עקיף לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א- 2011.
 • בהנחיות החדשות הוסיפו חובת גילוי חדשה משנת 2016 לגבי עמותה/חל"צ שעיקר מימונה היא מישות מדינית זרה, מי שלא ייגלה זאת מדובר בעבירה שדינה קנס קבוע בחוק ולגבי חל"צ עיצום כספי.