הדפסה

תזכורת יתרות חובה בעלי מניות

בעקבות שינוי מהותי שחל במסגרת חוק ההסדרים דצמבר 2016 יש לשים לב לשינוי החקיקה בנוגע למיסוי משיכת כספים או שימוש בנכסים על ידי בעל מניות מהותי.

במסגרת השינוי נכללים:

  • בעלי מניות מהותיים (השקעה מעל 10%) או קרובם.
  • בעלי מניות בחברה שהעמידה בטחונות לטובת הלוואה פרטית שלקחו.
  • בעלי מניות המשתמשים בנכס בבעלות החברה.
  • לבעלי המניות יתרת חובה בסכום העולה על 100 אלפי ש''ח ביום כלשהו בשנת המס והכספים (או חלקם) לא הושבו לחברה עד ליום 31.12.2017.

יתרות החובה תחשבנה כהכנסות מדיבידנד, שכר עבודה, הכנסות מעסק או ממשלח יד.

במידה והנכם בעלי מניות לפי המפורט לעיל, הנכם חשופים למס על פי החוק החדש.

ניתן להשיב את הכספים לחברה עד ליום 31.12.2017 ולהימנע מחבות המס בגינם.

במסגרת חוק ההסדרים הנ"ל נכללו בין היתר גם שינויי חקיקה בנושאים: מיסוי "חברות ארנק" ומתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו.

לחוזר המלא לחץ כאן