הדפסה

חשוב ביותר - דיווחים חדשים של רואי חשבון למבקר המדינה

לאחרונה, פורסמה על ידי מבקר המדינה הודעה בנושא קווים מנחים לרואה החשבון המבקר של איגוד.

חובות גילוי חדשות ע"י רואה החשבון המבקר

בהודעה מפורטות הנחיות כיצד על רואה החשבון המבקר של איגוד לפעול במקרים שונים כגון: גילוי עובדות המצביעות על ליקויים חמורים בהנהלת החשבונות או במינהל הכספים של האיגוד, גילוי עניין המעלה חשש למעשה פלילי, הגבלה בביקורת ועוד.

מהו איגוד? – הגדרה:

  • סעיף 9 לחוק מבקר המדינה קובע כי איגוד הוא כל חברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות וכן כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם (סעיף קטן 5 ו-7).
  • סעיף קטן (7)קובע גם כי איגוד הוא: כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) (מפעל או מוסד של המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית וכל גוף שיועמד לביקורת על פי חוק על פי החלטת הכנסת או על פי הסכם בין הגוף לבין הממשלה) משתתפים בהנהלתם, אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;
  • סעיף קטן (8): כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה או על ידי אחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו-(6) (מפעל או מוסד של המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית וכל גוף שיועמד לביקורת על פי חוק על פי החלטת  הכנסת או על פי הסכם בין הגוף לבין הממשלה) בדרך הקצבה, ערבות וכיוצא באלה; אולם הבקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

יישום בפועל

למעשה, מבקר המדינה יכול להפעיל את הביקורת על כל גוף המקבל כסף ציבורי. איגוד המוגדר ככזה לפי סעיף 9(8) לעיל, לא נכנס אוטומטית לביקורת אלא רק במידה ומבקר המדינה החליט להפעיל עליו ביקורת. בבדיקות שערכתי עם מבקר המדינה עולה כי בקרוב צפויה להתפרסם רשימה באתר האינטרנט של מבקר המדינה של איגודים הנכנסים לתחולת ההודעה.

חובת דיווח שנתי - חדש!!

סעיף 6 להודעת מבקר המדינה קובע כי:

"רואה חשבון מבקר של איגוד לפי סעיף 9(5) או 9(7) לחוק יגיש למשרד מבקר המדינה אחת לשנה דוח שנתי מפורט (להלן - דוח מפורט). אם פנה מבקר המדינה בכתב לרואה החשבון המבקר של איגוד לפי סעיף 9(8) לחוק - יגיש גם הוא למבקר המדינה דוח מפורט מדי שנה".

בהודעה ניתן פירוט נרחב בקשר לפרטים שיש לכלול בדוח המפורט כגון: פרוט ממצאים עיקריים של רואה החשבון המבקר של הסקר האחרון שערך אל הבקרה הפנימית באיגוד, אפקטיביות הבקרה הפנימית, ליקויים והערות מהותיות שעלו וניתנו אגב הביקורת ועוד.

לצפייה בהודעה לחץ כאן

למצגת קווים מנחים לרואה חשבון המבקר של איגוד מאת איריס שטרק, רו"ח לחץ כאן